detská psychiatria

Oblasti špecializácie

Vo svojej praxi sa venujem takmer celému spektru duševných ťažkostí a porúch u detí a adolescentov, pričom na klienta nikdy nenahliadam izolovane, ale v kontexte jeho rodiny, životného príbehu, predškolského či školského zariadenia.

Hlbšie vedomosti a skúsenosti mám u pacientov s diagnózou ADHD, ktorej som sa venovala počas postgraduálneho štúdia a u pacientov s tikovými poruchami, vrátane Tourettovho syndrómu v mojej ďalšej praxi.

Venujem sa diagnostike a liečbe neurovývinových porúch, emočných porúch a porúch správania, porúch nálady, úzkostných porúch, psychosomatických porúch, porúch príjmu potravy, psychotických porúch, obsedantne-kompulzívnym poruchám a iným.

Aktuálne sa nevenujem látkovým závislostiam detského a adolescentného veku.

Nemám zmluvy so zdravotnými poisťovňami a moje služby preto poskytujem len na priamu platbu.

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Typy vyšetrení

Komplexné detské psychiatrické vyšetrenie​

Detská psychiatrická kontrola stavu, konzultácia prebiehajúcej liečby a stavu

Cenník výkonov

Komplexné detské psychiatrické vyšetrenie, vyšetrenie "second opinion"

150 €

Detská psychiatrická kontrola stavu, konzultácia prebiehajúcej liečby

50 €

V prípade náhlej, závažnej zmeny psychického stavu – sebevražedné tendencie alebo pokus, závažné zdravie a život ohrozujúce sebapoškodzujúce správanie, iná náhla zmena psychického stavu – prítomnosť halucinácií alebo bludov, poruchy orientácie je potrebné neodkladne vyšetriť cestou pedopsychiatrického konziliárneho vyšetrenia vrámci najbližšieho psychiatrického oddelenia.

Národný ústav detských chorôb Kramáre – Google mapy

Pokiaľ by Vaše dieťa vykazovalo známky intoxikácie (lieky, psychoaktívne látky a i.) je nevyhnutné neodkladné vyšetrenie cestou urgentného príjmu NÚDCH Kramáre. V prípade život ohrozujúcich situácii ako náhla strata vedomia, je potrebné neodkladne kontaktovať krízovú linku 112.

Naše zariadenie neposkytuje neodkladnú starostlivosť akútnych, život ohrozujúcich stavov.

Ste pripravení vyhľadať pomoc?​

Napíšte mi email, alebo ma kontaktujte telefonicky v čase telefonických konzultácií a dohodnime si spolu termín Vaše prvej návštevy.

© Copyright 2024
Centrum duševnej podpory s.r.o.
Všetky práva vyhradené